VINTAGE GILDED ITALIAN TABLE-MIRROR : END

ROUND W/ MIRROR