Vintage Textile from Kazakstan-TEXTILE : PILLOW

Pillow Down and Feather